Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Inger Fransson, utbildningschef

Telefon 08 - 555 010 30

 

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Placering och turordning

Förskoleverksamhet erbjuds barn, 1- 5 år, under den tid vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar och därmed har ett tillsynsbehov. Vid placering av barn i verksamheten ska strävan vara att så långt som möjligt placera syskon på samma enhet.

Efter särskild prövning kan barn beredas plats i förskoleverksamhet även om det inte finns något tillsynsbehov, till exempel för:

  • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Prövning görs efter ansökan från vårdnadshavare enligt Skollag kap. 8:2 § 9.
  • Barn som av sociala skäl behöver stöd av sociala skäl. Prövning görs enligt socialtjänstlagen kap. 5:1.

Förskoleverksamhet erbjuds barn 1-5 år, vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande eller är föräldraledig med yngre syskon. Ditt barn erbjuds då förskoleverksamhet 20 timmar per vecka vid hemkomst från BB.

Allmän förskola erbjuds för 3-5 åringar avgiftsfritt under 525 timar per år (15 timmar/veckan) från och med augusti det år barnet fyller 3 år. De 525 timmarna följer grundskolans läsår.

Vistelsetiden förläggs med hänsyn till det enskilda barnets behov, verksamhetens dagsrutiner och den enskilda förskolans organisation och det är förskolechefen som fastställer placeringstiden.

Med tillsynsbehov avses vårdnadshavares arbets- och/eller studietid samt tillhörande restider.

Vem kan få plats inom fritidshemsverksamheten?

Fritidshemsverksamhet erbjuds barn, 6-12 år, under den tid vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar och därmed har ett tillsynsbehov. Efter särskild prövning kan barn beredas fritidshemsplats även om det inte finns något tillsynsbehov, till exempel för:

  • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Prövning görs efter ansökan från vårdnadshavare enligt Skollagens 14 kapitel § 5-7.
  • Barn som av sociala skäl behöver stöd kan beviljas detta utifrån prövning som görs enligt socialtjänstlagen.

OBS!
Barn som har en förskoleplacering får automatiskt en fritidshemsplacering, när barnet börjar förskoleklass, om platsen inte sagts upp i Hypernet.

Med tillsynsbehov avses vårdnadshavares arbets- och/eller studietid samt tillhörande restider.

Hur går ansökan till?

Ansökan sker via e-tjänster, förskola och fritidshem klubben. För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Det är endast vårdnadshavaren till barnet som kan ansöka.

Eftersom Nykvarns kommun strävar efter att erbjuda plats snarast möjligt ska du anmäla ditt barn till förskoleverksamheten tidigast sex månader före den dag du vill att ditt barn ska börja.

Om du begränsar ditt val till en enstaka förskola garanterar inte kommunen plats inom skälig tid. Du måste också köa på nytt med ny anmälningstid om du ändrar dina önskemål. Tänk därför noga efter vilka önskemål du har innan du anmäler ditt barn.

Blir du erbjuden förskoleverksamhet som inte överensstämmer med något av de tre första önskemålen som angivits på köanmälan kan du, oavsett om du accepterar erbjudandet eller ej, välja att stå kvar i kön. Du köar då till de tre första önskemålen och behåller ditt ursprungliga ködatum. Blir du erbjuden något av dina tre första önskemål som du angivit och tackar nej, stryks du ur kön.

Turordning

Barn i förskoleverksamhet och fritidshem placeras efter:

  • Förtur
  • Behovsdatum/kötid
  • Ålder

Förtursregler

Barn kan få förtur till förskoleverksamhet och fritidshem efter prövning enligt följande:

  • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Prövning görs efter framställan från vårdnadshavare enligt Skollagen kap. 8:2 § 9.
  • Barn som av sociala skäl behöver stöd. Prövning görs enligt Socialtjänstlag kap. 5:1.

Ansökan görs till Nykvarns kommun, Utbildningskontoret, där prövning sker angående placeringen. Förskolechef där barnet erhåller plats, ansvarar för att en åtgärdsplan upprättas.

Placeringstid

Ditt barn får vistas på sin plats i förskola och fritidshem/klubben när du arbetar eller studerar och under restiden till och från arbetet eller skolan. I e-tjänsten registrerar du den önskade placeringstiden, som sedan godkänns eller avslås av förskolechefen. Vid skiftarbete görs individuella överenskommelser med förskolechefen.

Ibland kan du som vårdnadshavare behöva lämna eller hämta ditt barn på andra tider än den schemalagda på grund av övertid. Vid ändrade arbetstider anmäls detta i e-tjänsten.

Om ditt barn är 1-5 år och du är föräldraledig/aktivt arbetssökande har du rätt att ha ditt barn på förskolan 20 timmar/veckan, med avgift.

Allmän förskola erbjuds för barn 3-5 år avgiftsfritt under 525 timmar per år (15 timmar/veckan) från och med augusti det år barnet fyller 3 år. De 525 timmarna följer grundskolans läsår. Väljer du att ha ditt barn 15-20 timmar betalar du enligt gällande taxa.

Omplacering till annan förskola tillämpas inte under föräldraledigheten.

Mer information?

En mer utförlig information hittar du i "Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben" som du kan hämta hem här på sidan.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn